Hutnicza 37B, Gdynia 58 620 82 61

Klauzula informacyjna

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO"), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W związku z powyższym informujemy Państwa o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Poza tym z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych. W związku z powyższym, w nawiązaniu do naszych dotychczasowych relacji i prowadzonych kontaktów, chcielibyśmy poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji bieżącej lub przyszłej współpracy w zakresie transportu i spedycji.

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest
  LKW Transport Gruba Sp.J., ul. Leśna 8, 84-240 Reda NIP: 5881379461, REGON: 191187556, KRS: 0000278517, e-mail: rodo@lkw-transport.pl , dalej: LKW Transport.
 2. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tj. przetwarzanie danych osobowych Państwa bądź Państwa pracowników jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, w szczególności do celów informowania ich o stawkach i wszystkich aspektach związanych z transportem towarów, a także w celu wykonania czynności oraz formalności związanych z dokonywaniem międzynarodowego obrotu towarowego przewidzianych w ustawodawstwie Unii Europejskiej oraz celnych i podatkowych przepisach krajowych.
 3. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) i realizacji umowy z LKW Transport.
 4. LKW Transport będzie przechowywał Państwa dane osobowe do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Państwo zawarli z LKW Transport.
 5. LKW Transport może przekazywać Państwa dane osobowe swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym LKW Transport będzie przekazywać Państwa dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z LKW Transport i tylko zgodnie z poleceniami LKW Transport.
 6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych - "do bycia zapomnianym",
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.