Hutnicza 37B, Gdynia 58 620 82 61

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika za pomocą strony internetowej www.lkw-transport.pl lub wiadomości przesłanej drogą email, bądź przekazanych bezpośrednio telefonicznie jest LKW Transport Gruba Sp.J., ul. Leśna 8, 84-240 Reda, NIP 5881379461, dalej zwanym „Administrator”. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Wobec powyższego dbając o ochronę prywatności Użytkowników, poniżej Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.kw-transport.pl, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca ze strony internetowej www.lkw-transport.pl bądź podanych na niej adresów poczty elektronicznej, lub korzystająca z podanych nr telefonicznych.
 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA
  Korzystanie ze strony internetowej www.lkw-transport.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

   

 2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
   Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, przesłanej wiadomości na podanych adres eamil lub telefonicznie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
  2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
   Administrator gromadzi za pośrednictwem strony internetowej, przesłanych wiadomości email lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
    • Imię i nazwisko Użytkownika;
    • Adres e-mail;
    • Numer telefonu;
    • Adres;
    • Treść zapytania - formularz kontaktowy;
    • Nazwa Firmy.

      

 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej oraz dostępnych adresów email oraz nr telefonów. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  1. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
   Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub przesłanej wiadomości email jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawienie ofert handlowej Użytkownikowi drogą elektroniczną.
  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
   Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych drogą telefoniczną jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie oferty handlowej Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym, lub przez przesłanie oferty drogą elektroniczną.

  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym, lub przesłane bezpośredni w treści wiadmości email, lub podane telefonicznie również w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

    

 4. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Prawa Użytkownika Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
   W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych:
   LKW Transport Gruba Sp.J.,
   ul. Leśna 8,
   84-240 Reda,
   email: rodo@lkw-transport.pl
  2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

    

 5. WAŻNE INFORMACJE
  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
   Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
  2. Przechowywanie danych osobowych
   Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
   Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
   Wobec powyższego, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.
  3. Zmiany Polityki prywatności
   W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie.
  4. Informacje kontaktowe
   W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: LKW Transport Gruba Sp.J.,
   z wykorzystaniem poczty elektronicznej: rodo@lkw-transport.pl
   lub tradycyjną drogą pocztową pod adresem: ul. Leśna 8, 84-240 Reda,.